معرفي برگزيدگان جشنواره فيلم دفاع مقدس

 

در جشنواره فيلم دفاع مقدس برگزيدگان بخش‌هاي مختلف ازميان كانديداها انتخاب شدند.

*كانديداهاي بخش فيلمنامه كوتاه اقتباسي عبارتند از:
1-ننه حكيمه به نويسندگي سركارخانم مريم محمدي از اصفهان براساس قصه‌اي به همين نام از منير محمدي از اصفهان
2- سفير به نويسندگي جناب آقاي مجتبي دهقاني از كرمان براساس كتاب خاطرات اسراي عراقي به نويسندگي مرتضي سرهنگي
3- من، مسعود و مامان به نويسندگي فرشاد حاجي‌محمدي از تهران براساس قصه بازي عروس و داماد به نويسندگي بلقيس سليماني
جايزه وي‍ژه قلم طلايي در بخش فيلمنامه كوتاه اقتباسي، تنديس افتخار و ديپلم افتخار و جايزه نقدي به فيلمنامه اقتباسي «ننه حكيمه» به مريم محمدي و منير محمدي اهدا شد.
*كانديداهاي بخش فيلمنامه كوتاه عبارتند از:
1-گذرنامه بهشت به نويسندگي جواد مزدآبادي از تهران
2- پارس شبانه به نويسندگي كاوه مهدوي از تهران
3- زمين پاك به نويسندگي مريم محمدي از اصفهان
4- بر باد به نويسندگي مهدي بوستاني شهر بابكي از تهران
5- با شاهين سخن مي‌گويد به نويسندگي آرش صافي از تهران
6- خانه كوچ‌نشين‌ها به نويسندگي محسن باقري دستگردي از شهركرد
7- آسانسور به نويسندگي جناب آقاي سياوش مقدم از تهران
در رتبه سوم: ديپلم افتخار و جايزه نقدي به فيلمنامه «پارس شبانه» به نويسندگي مهدي كاوه از تهران داده شد.
در رتبه دوم: ديپلم افتخار و جايزه نقدي به فيلمنامه «بر باد» به نويسندگي مهدي بوستاني شهر بابكي از تهران اهدا شد.
در رتبه اول: تندييس جشنواره و ديپلم افتخار و جايزه نقدي به فيلمنامه «گذرنامه بهشت» به نويسندگي جواد مزدآبادي از تهران اهدا شد.
جايزه ويژه قلم طلايي كه معرف هويت بسيج در دفاع مقدس و توسعه علمي، فرهنگي و سازندگي در بخش فيلمنامه كوتاه به فيلمنامه كوتاه «زمين پاك» از مريم محمدي از اصفهان
اهدا شد.
همچنين هيات داوران يك لوح تقدير و جايزه نقدي براي فيلمنامه كوتاه «ضربدر سفيد» به نويسندگي رحيم كريم‌زاده از اهواز اهدا كرد.
*كانديداهاي بخش فيلمنامه سينمايي ويديويي اقتباسي عبارتند از:
1- ملاقات در تپه سبز به نويسندگي سيدمرتضي سيدي‌نژاد از تهران براساس خاطرات اسراي عراقي
2- دوباره هابيل به نويسندگي بهار روحاني از تهران براساس قصه هابيل و قابيل از قرآن كريم
3- علمدار به نويسندگي پرديس كياني از تهران براساس قصه‌اي به همين نام از صفر عبدالملكي
جايزه ويژه قلم طلايي در بخش فيلمنامه سينمايي ويديويي اقتباسي، تنديس جشنواره و ديپلم افتخار و جايزه نقدي به فيلمنامه اقتباسي «ملاقات در تپه سبز» به سيدمرتضي سيدي‌نژاد از تهران اهدا شد.
*كانديداهاي بخش فيلمنامه سينمايي ويديويي عبارتند از:
1- يك لحظه زندگي به نويسندگي زينب عربي از بوشهر
2- تانك من به نويسندگي شيوا خسرومهر از تهران
3- مردان آفتاب به نويسندگي مهدي حمزه از تهران
4- پس از سالها نويسندگي محمد عفاري، سعيد فرهادي از تهران
5- در تيررس به نويسندگي حامد رجبي از تهران
6- و ناگهان آيه... به نويسندگي مونا انوري‌زاده از تهران
7- بازگشت به نويسندگي مجيد آسودگان از تهران
در رتبه سوم: ديپلم افتخار و جايزه نقدي به فيلمنامه‌نويسي ويديويي «و ناگهان آيه...» به مونا انوري‌‌زاده از تهران اهدا شد.
در رتبه دوم: ديپلم افتخار و جايزه نقدي به فيلمنامه سينمايي ويدئويي «يك لحظه زندگي» به نويسندگي زينب عربي از بوشهر اهدا شد.
در رتبه اول: تنديس جشنواره و ديپلم افتخار و جايزه نقدي به فيلمنامه سينمايي ويدئويي «مردان آفتاب» به نويسندگي مهدي حمزه از تهران اهدا شد.
جايزه ويژه قلم طلايي در بخش فيلمنامه سينمايي اقتباسي تنديس جشنواره و ديپلم افتخار و جايزه نقدي به فيلمنامه اقتباسي «زنداني فاو» به محمدباقري مفيدي‌كيا از تهران براساس خاطرات اسراي عراقي اهدا شد.
*كانديداهاي بخش فيلمنامه سينمايي عبارتند از:
1- صداي مقاومت به نويسندگي اسماعيل ميهن‌دوست و محمد بيات از تهران
2- سرباز گمنام به نويسندگي مجيد فرازمند از تهران
3- خاطرات خط ‌خطي يك دختر به نويسندگي مونا انوري‌‌زاده از تهران
4- فيلادلفي به نويسندگي اسماعيل رحيم‌زاده از تهران
5- بوي بادام تلخ به نويسندگي مجتبي قاسمي از تهران
6- بچه‌هاي هزار و يك شب به نويسندگي احمد رفيع‌زاده از تهران
7- چوب‌خط به نويسندگي عباس مراديان از تهران
در رتبه سوم: به‌طور مشترك ديپلم افتخار و جايزه نقدي به فيلمنامه‌هاي «خاطرات خط‌خطي يك دختر» از مونا انوري‌زاده از تهران و فيلمنامه «فيلادلفي» به اسماعيل رحيم‌زاده از تهران اهدا شد.
در رتبه دوم: ديپلم افتخار و جايزه نقدي به فيلمنامه «سرباز گمنام» به نويسندگي مجيد فرازمند از تهران اهدا شد.
در رتبه اول: تنديس جشنواره و ديپلم افتخار و جايزه نقدي به فيلمنامه «صداي مقاومت» به نويسندگي اسماعيل ميهن‌دوست و محمد بيات از تهران اهدا شد.
جايزه وي‍ژه قلم طلايي كه معرف هويت بسيج در دفاع مقدس و توسعه علمي،‌ فرهنگي و سازندگي است در بخش فيلمنامه سينمايي به فيلمنامه «نفوذ» به نويسندگي احمد مرادپور از تهران اهدا شد.
در بخش اقلام تبليغي لوح افتخار به محمدحسن ناهي به فيلم «آن مرد آمد»، مهدي دلخواسته براي فيلم «يك گزارش واقعي» اهدا شد.
منبع: ایلنا 
درباره نویسنده :
نام نویسنده: تحریریه آکادمی هنر